Algemene Ledenvergadering


Uitnodiging
Algemene ledenvergadering ‘De laatste eer’ Holwert
Datum: 20 maart 2024
Locatie: Zee van tijd Holwerd 20:00

Agendapunten:

01- opening

02- gedenken van hen die ons in 2023 zijn ontvallen

03- mededelingen en ingekomen stukken

04- bestuurssamenstelling

05- notulen van de ledenvergadering 22 maart 2023

06- financieel verslag 2023

07- verslag van de kascontrolecommissie

pauze

08- het bestuur stelt voor de ledenkorting van €1000,- voor het jaar 2024 niet te verhogen

09- het bestuur stelt voor de contributie niet te wijzigen (€23,50)

10- mededelingen vanuit de vergadering  bestuur en medewerkers

11- mededelingen over de begraafplaats

12- rondvraag

13- sluiting

Uitvaartvereniging

‘De laatste eer’ Holwert

 www.dleh.nl

Secretariaat:

info@dleh.nl

Opgericht: 18 december 1904 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging

“De Laatste Eer” Holwerd gehouden op 22 maart 2023 in het ‘t Sintrum te Holwert

 

Met kennisgeving afwezig: Dhr. D. O en Mevr. P. B

 

 1. Opening

Voorzitter Upt Hiddema opent om 20.06 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. In zijn openingswoord vertelt hij dat de laatste ledenvergadering geweest is op 23 maart 2022 in het MFA. Er zijn 25 aanwezigen.

 

 1. Gedenken van hen die ons 2022 zijn ontvallen.

De voorzitter noemt de namen, woonplaats en leeftijd van de leden die ons in 2022 zijn ontvallen. Hierna nemen we een minuut stilte in acht. De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst. De gemiddelde leeftijd was 80 jaar.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
 • De namen van de 10 dragers worden opgenoemd. Dit zijn 8 heren en 2 dames.
 • Twee van de heren zijn allebei de 70 jaar gepasseerd. De leeftijd van 70 jaar is de grens voor de dragers. Daarna zal jaarlijks in overleg gekeken worden of dit verlengd wordt. De heren zijn beide nog actief in De Laatste Eer en dit doen zij erg goed. Hiervoor worden zijn hartelijk bedankt. De vergadering gaat er mee akkoord dat zij nog een jaar doorgaan.
 • Er zijn geen ingekomen stukken

 

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit de navolgende personen:

Upt Hiddema; Gerrit Bilker; Jelmer van der Hoop; Gea Soepboer; Pietsje Brander / Christina Zijlstra.

Gea Soepboer zou eigenlijk op dit moment aftreden, maar gelet op de privé situatie van Pietsje zal zij nog even blijven.

Ykje van der Wal wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. De vergadering stemt in met de benoeming van Ykje.

Christina is tijdelijk in het bestuur. Indien mogelijk zullen Gea en Christina tussentijds het bestuur verlaten.

 

 1. Notulen van de ledenvergadering van 23 maart 2022

De notulen van de vergadering van 23 maart 2022 worden door de voorzitter nog even kort doorgenomen. De heer D.G merkt op dat hij graag ziet dat in de notulen volledige namen worden genoemd en niet enkel initialen. Gelet op de privacy richtlijnen is het niet mogelijk om op internet namen voluit te benoemen. Op de daadwerkelijke (papieren) notulen staan wel de volledige namen uitgewerkt. De heer P.V merkt op dat hij graag op de uitnodiging van ALV genoemd wil hebben en dat de notulen van het jaar daar voor terug te vinden zijn op de internetsite.

Voor het overige zijn er geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van 2022 en deze worden door de vergadering goedgekeurd.

 

 1. Jaaroverzicht 2022

Het jaaroverzicht van 2022 is door omstandigheden binnen het bestuur op dit moment niet aanwezig. Dit jaaroverzicht zal zo spoedig mogelijk op de internetsite van De Laatste Eer worden geplaatst.

 

7.Financieel verslag 2022

Gerrit Bilker deelt aan een ieder een financieel overzicht uit en geeft bij alle posten een korte en duidelijke toelichting.

Er is 1 keer per drie jaar een controle op onze actuariële reserve. Daar wordt een rapport van gemaakt door bureau Actuell.

In 2022 was er een positief resultaat van € 2526,53

De inleg van € 75.000,00 van een paar jaar terug rendeert nog steeds. De Stand is eind december 2022 € 84.251,00

Besproken is om rustig af te wachten wat dit de komende tijd zal doen.

Gerrit stelt voor om het positieve resultaat van € 2526,53 over te brengen naar het eigen vermogen.

 

 

 1. Verslag van de controlecommissie en benoemen nieuwe commissielid.

A.H en P.V hebben de financiën bekeken. Arnoud Haitsma is niet bij de vergadering aanwezig. P.V voert het woord namens de controlecommissie. De boekhouding zag er keurig uit. Duidelijk en overzichtelijk. Geen op- of aanmerkingen. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.

Beide heren worden bedankt. A.H  treedt nu af en P.V blijft nog een jaar in de commissie. Mevrouw A.K stelt zich beschikbaar voor de controlecommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. P.V en A.K zullen volgende jaar de controle doen.

 

 1. Het bestuur stelt voor de ledenkorting van € 1000,00 voor het jaar 2023 niet te verhogen.

Gelet op de contributie van € 23,50 kan de ledenkorting niet omhoog. Als de ledenkorting wel omhoog moet dan zal de contributie ook flink omhoog moeten.

De € 1000,00 ledenkorting is bij lange na niet genoeg voor een uitvaart. De voorzitter stelt voor om eens te laten berekenen wat een ledenkorting van € 1500,00 / € 2000,00 met de contributie zal doen.

Het ledenaantal neemt af. Dit is bij elke vereniging hetzelfde. Voorgesteld wordt om de vereniging toch meer onder de aandacht te brengen bij de jongeren. Als optie hiervoor zou social media kunnen dienen.

De vergadering is ermee akkoord de ledenkorting voor 2023 niet te verhogen.

 

 1. Het bestuur stelt voor de contributie niet te wijzigen (€ 23,50).

De vergadering is hiermee akkoord.

 

 1. Mededelingen van uit overleg bestuur en personeel.

Op 22 februari 2023 waren Janneke Kempenaar en Ykje van der Wal voor het eerst aanwezig bij de vergadering van bestuur en personeel. De whatsapp groep werkt goed. Hierin kunnen de dragers hun beschikbaarheid aangeven. De koeling van de aula zal binnenkort gecheckt worden door Bijlstra. Bijlstra zal hiervoor contact opnemen met de heer S. Vellinga.

Ykje zal zich gaan ontfermen over de website.

Het zal goed zijn om een artikel in de dorpsbel (huis aan huis editie) te plaatsen over de vereniging. Hiermee wordt de vereniging weer even onder de aandacht gebracht. Ook is het nuttig om hierin aan te geven wat een uitvaart ongeveer kost.

Na elke uitvaart ontvangen de nabestaanden evaluatieformulieren. Deze zijn altijd positief. De voorzitter bedankt de bodes en de dragers voor hun inzet.

De kleding van de dragers ziet er verzorgd uit. Het is een keurige eenheid. Dit is erg belangrijk.

Vanuit de dragers werd opgemerkt dat de plank bij de Hervormde Kerk niet veilig meer is. De heer G.T geeft aan dat deze plank inmiddels verwijderd is.

 

 1. Mededelingen over de begraafplaats bij de Hervormde kerk.

De heer G. T geeft aan dat de hovenier problemen ondervindt van de milieuregels. Er wordt nu een heet water apparaat gebruikt. Dit werkt niet afdoende. Er wordt gezocht naar een oplossing. Vrijwilligers voor het verwijderen van onkruid zijn altijd welkom.

De urnenplaats wordt eigenlijk niet gebruikt.

Er wordt gevraagd wie verantwoordelijk is voor de verzakking van grafstenen. De eigenaar is hier zelf verantwoordelijk voor. Voorgesteld wordt om dit ook te benoemen in het artikel in de Dorpsbel.

 

 1. Rondvraag

De heer S. V vraagt of er ook een verzekering is voor grote calamiteiten zoals oorlog, aardbeving etc. Dit zou namelijk een grote klap voor de vereniging betekenen.

Gerrit Bilker zal dit bij de federatie navragen.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering, bedankt de 25 aanwezigen  en wenst iedereen wel thuis. Er is nog gelegenheid om even na te praten onder het genot van een drankje en een bittergarnituurtje.