Algemene Ledenvergadering


Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging

“De Laatste Eer” Holwerd

gehouden op 23 maart 2022

in het MFA te Holwerd.

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. In zijn openingswoord vertelt hij dat de laatste ledenvergadering geweest is op 27 maart 2019 in ’t Sintrum. In verband met de coronamaatregelen heeft er twee jaar lang geen vergadering plaatsgevonden. Dit is voor een ieder een moeilijke tijd geweest. Ook voor het personeel en de bodes van De Laatste Eer is het moeilijke tijd geweest. Gastspreker W.E., uitvaartbegeleider, zal later op de avond vertellen over zijn ervaringen in de coronatijd.

 1. Gedenken van hen die ons in de jaren 2019 en 2020 zijn ontvallen.

De voorzitter noemt de namen van de leden die ons in 2019 en 2020 zijn ontvallen. Hierna nemen we een minuut stilte in acht. De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
 • De secretaresse is tijdelijk in verband met privéomstandigheden afwezig en wordt vervangen door C.Z.
 • Uitvaartbegeleider W.E. krijgt versterking. Zijn moeder K.E. trekt zich wat terug. W.E. zal samen met zijn partner J.K. verder gaan onder de naam Elzinga Uitvaart. J.K. is sinds 2015 ook werkzaam in de uitvaart in de regio Zwaagwesteinde/Twijzel.
 • Er zijn geen ingekomen stukken
 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen

 1. Notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2019

Omdat de vergadering al zo lang geleden is worden de notulen deze keer niet voorgelezen. De voorzitter haalt even een paar punten naar voren.

Er waren op 27 maart 2019 31 personen aanwezig bij de vergadering.

De heer Van Middelkoop was aanwezig als gastspreker over het thema natuur begraven.

Er is een nieuwe luidspreker aangeschaft en er zijn aluminium platen aangeschaft.

 

 1. Jaaroverzicht 2019, 2020, 2021

In deze jaren heeft er niet veel plaatsgevonden. Er zijn wel vergaderingen geweest waarin onder andere de volgende onderwerpen werden besproken.

 • Behoud aula, website, vermogensbeheer, mutaties ledenbestand, financieel overzicht, situatie kerkhof, aantal begrafenissen en de evaluatieformulieren worden doorgenomen. Deze evaluatieformulieren zijn altijd positief. W. Elzinga krijgt deze ook van het bestuur.

 

7.Financieel verslag over de jaren 2019, 2020, 2021

De penningmeester deelt aan een ieder een financieel overzicht uit en geeft bij alle posten een korte en duidelijke toelichting.

 • Er is 1 keer per drie jaar een controle op onze actuariële reserve. Daar wordt een rapport van gemaakt door bureau Actuell.
 • In 2019 was er een positief resultaat van € 8472,15 (15 uitvaarten);
 • In 2020 was er een positief resultaat van € 4431,87 (18 uitvaarten);
 • In 2021 was er een positief resultaat van € 2863,20 (24 uitvaarten).

Door het hoge aantal uitvaarten was het resultaat in 2021 dus lager, maar nog steeds positief.

In 2021 is een deel van het saldo van de bedrijfsspaarrekening overgeboekt naar de Rekening-Courant rekeningen. Dit in verband met de rentekosten welke anders in rekening zouden worden gebracht.

De beleggingsportefeuille is flink gegroeid, maar is wel voor € 75.000,00 op de balans blijven staan, terwijl de werkelijke waarde een stuk hoger is.

De penningmeester stelt voor om deze balanspost nu met € 15.000,00 te verhogen naar € 90.000,00 en de actuariële voorziening te verhogen met € 15.000,00. Hij vraagt of de vergadering hiermee in kan stemmen. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd.

 Verslag van de controlecommissie en benoemen nieuwe commissielid.

J.I. en A. H hebben de financiën bekeken. A.H voert het woord namens de controlecommissie. De boekhouding zag er keurig uit. Duidelijk en overzichtelijk. Geen op- of aanmerkingen. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.

Beide heren worden bedankt. A. H blijft nog een jaar in de commissie. De heer P. V stelt zich beschikbaar voor de controlecommissie..

 

 1. Gedenken van hen die ons in 2021 zijn ontvallen

De voorzitter noemt de namen van de leden die ons in 2021 zijn ontvallen. Hierna nemen we een minuut stilte in acht. De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst.

 

 1. Het bestuur stelt voor de ledenkorting van € 1000,00 voor het jaar 2022 niet te verhogen.

De vergadering is hiermee akkoord.

 1. Het bestuur stelt voor de contributie met € 1,00 te verhogen naar € 23,50.

De vergadering is hiermee akkoord.

 1. Mededelingen van uit overleg bestuur en personeel.

In 2019 is het laatste uitje geweest naar de bowling. Er vindt jaarlijks een vergadering plaats. Er is inmiddels een whatsapp groep opgericht en dit werkt goed. Hierin kunnen de dragers hun beschikbaarheid aangeven. Inmiddels wordt er gekeken naar wat nieuwe accessoires in de kleding van de dragers. Hier is men nog mee bezig.

Er kunnen echter nog wel een of twee dragers bij.

Voorts wordt er gezocht naar een penningmeester.

 Mededelingen over de begraafplaats bij de Hervormde kerk.

Er zijn geen mededelingen binnengekomen.

 1. Watse Elzinga vertelt over uitvaart in Coronatijd.

Watse vertelt over hoe hij als uitvaartverzorger de coronatijd heeft beleefd en waar hij tegen aan liep. Hij sluit af met een prachtig gedicht.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging op 27 maart 2019

De Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. In zijn openingswoord stelt hij onze gastspreker voor: Ab v. Middelkoop

De voorzitter verzoekt ons om te gaan staan. Vervolgens noemt hij de namen van de leden die ons in 2018 zijn ontvallen. Hierna nemen we een minuut stilte in acht. De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst.

Mededelingen en ingekomen stukken.

· Er is een nieuwe luidspreker aangeschaft. Deze is inmiddels in gebruik en bevalt goed.

· Er zijn aluminium platen met stripprofiel aangeschaft voor gebruik tijdens een begrafenis rondom het graf.

· De kleding van de dragers mogen worden gestoomd op kosten van de vereniging.

· In de ‘Doarpsbel’ is de tekst aangepast en komt er ieder jaar een nieuwe foto.

Notulen van de ledenvergadering van 28 maart 2018

De notulen worden voorgelezen.

Voorzitter en de penningmeester zijn naar Nardus geweest. Dit jaar willen we aan het traject beginnen om deze waarborg/garantiecertificaat te verkrijgen voor onze vereniging.

Jaaroverzicht 2017

Het jaaroverzicht wordt voorgelezen.

Financieel verslag over het jaar 2017.

De penningmeester deelt aan een ieder een financieel overzicht uit en geeft bij alle posten een korte en duidelijke toelichting.

Verslag van de controlecommissie en benoemen nieuwe commissielid.

Bestuursverkiezing

We nemen afscheid van J.W. V en H. B. Gea S wordt nieuw bestuurslid.

Ook bedanken we Klaske Elzinga voor de vele jaren die ze voor onze vereniging heeft gewerkt. Klaske werkt voor meer verenigingen en heeft als uitvaartbegeleider een eigen onderneming van haar werk gemaakt. Ze heeft vele kilometers gelopen vanaf de kerk naar de begraafplaats. Door haar persoonlijkheid, altijd klaar staan, een doorzetter, een goed humeur en altijd proberen wensen van families te vervullen, heeft ze een goede naam opgebouwd. We hebben veel bewondering voor haar!

Ze kan haar onderneming met een gerust hart overdragen aan haar zoon Watse Elzinga. Watse Elzinga is inmiddels gediplomeerd begrafenisondernemer. Klaske zal de komende tijd hem nog blijven ondersteunen. We wensen Klaske alle goeds toe!

Gastspreker

Onze gastspreker voor vanavond is de heer Ab v. Middelkoop. Hij vertelt over natuurbegraven. Het graf gaat op in de natuur. Een graf is eeuwigdurend(250 jaar). Het is een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

Algemene Ledenvergadering 2018

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. In zijn openingswoord stelt hij onze gastspreker voor: Dhr. Enno Achterhof van de Nederlandse Transplantatiestichting.

De voorzitter verzoekt alle aanwezigen te gaan staan. Hierna noemt hij de namen van de leden die ons in 2017 zijn ontvallen. Er volgt nog een minuut stilte om te herdenken.  De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst.

Als vereniging willen wij ons graag profileren en daarom zijn wij van plan om ons te laten certificeren via Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties.
Dit jaar mogen wij Dhr. W. Stielstra verwelkomen als nieuw personeelslid van onze vereniging.

Onze uitvaardleidster mevr. K. Elzinga stopt dit jaar met haar werkzaamheden. Ze zal worden opgevolgd door haar zoon Dhr. W. Elzinga.

Onze secretaresse heeft de notulen van de vorige ledenvergadering voorgelezen, hier waren geen op- of aanmerkingen op.

De aanwezige leden krijgen een financieel overzicht uitgereikt. De penningmeester loopt alle posten na, zodat het voor iedereen duidelijk is. Deze is door de leden goedgekeurd.
Het voorstel is om de ledenkorting voor het jaar 2018 niet te verhogen en ook de contributie voor 2018 wordt niet verhoogd.

Dit jaar zijn er ook geen aftredende bestuursleden.

Onze gastspreker voor vanavond is Dhr. E. Achterhof van de Nederlanse Transplantatiestichting. Hij verteld zeer boeiend en indringend over het werk van de transplantatiestichting en over zijn eigen ervaringen als ontvanger van een donorhart.

Tijdens de rondvraag wordt gemeld dat het Columbarium niet veel gebruikt wordt, deze zou wellicht meer gepromoot kunnen worden.

De voorzitter sluit deze Algemene Ledenvergadering en wenst een ieder wel thuis.


Algemene Ledenvergadering 2017

De voorzitter verzoekt alle aanwezigen te gaan staan. Hierna noemt hij de namen van de 13 leden die ons vorig zijn ontvallen. Er volgt nog een minuut stilte om te herdenken.  De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst.

De voorzitter verteld de aanwezige leden over de evaluatieformulieren die na het overlijden aan de nabestaanden worden uitgereikt. Uitgaande van de geretourneerde formulieren kunnen wij als bestuur opmaken dat ons personeel en in het bijzonder Klaske Elzinga, uitstekend werk verrichten. Hier zijn we enorm trots op. De leden vinden dit ook en een applaus is op zijn plaats.
Dit jaar hebben wij geen gastspreker geregeld omdat onze penningmeester met ons de mogelijkheden wil bespreken wat te doen met het feit dat wij (bijna) geen rente inkomsten meer ontvangen op onze banktegoeden.

A. Kooistra-Bosgra neemt namens de controlecommissie het woord. Samen met A. Vrieswijk-de Jong heeft zij de financiën bekeken. Het zag er allemaal keurig uit, erg overzichtelijk. A. Kooistra heeft het nu 2 jaar gedaan en J. Idsardi neemt het nu van haar over. Samen met A. Vrieswijk-de Jong zal hij volgend jaar de controle van de boeken voor zijn rekening nemen..

De aanwezige leden krijgen een financieel overzicht uitgereikt. De penningmeester loopt alle posten na, zodat het voor iedereen duidelijk is.
Voorstel om de ledenkorting voor het jaar 2017 te verhogen met €50,- tot €1000,- per sterfgeval is akkoord door de aanwezige leden.
Ook het voorstel om de contributie voor het jaar 2017 te verhogen met €0.50 tot €22,- per persoon per jaar vanaf 18 jaar is akkoord.

Dhr. O. Haitsma en Mevr. H. de Graaf hebben laten weten het bestuur van “De Laatste Eer” Holwerd te verlaten. Het bestuur stelt voor om te benoemen dhr. U. Hiddema en mevr. A. van der Weg.
G. Bilker bedankt O. Haitsma en H. de Graaf voor hun jaren inzet in het bestuur.
O. Haitsma bedankt het bestuur nog voor de mooie en goede samenwerking. Hij heeft het een hele fijne tijd gevonden met een gezellige groep mensen.

Na de pauze heeft onze penningmeester ons verteld over het feit wat te doen dat wij (bijna) geen rente inkomsten meer ontvangen op onze banktegoeden. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze werden naar tevredenheid beantwoord.

De voorzitter sluit deze Algemene Ledenvergadering en wenst een ieder wel thuis.


Algemene Ledenvergadering 2016

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op woensdag 23 maart 2016 om 19.30 uur in het MFA te Holwerd.

Voorzitter Oepie Haitsma heet alle aanwezigen en in het bijzonder de gastsprekers van deze avond de heren Hans Kemperman en Hindrik Ype de Vries van harte welkom. Er zijn in 2015 15 leden overleden. De voorzitter leest de namen voor die ons vorig jaar zijn ontvallen. Hierna volgt staande een minuut stilte om, ieder op zijn eigen wijze, de overledenen te herdenken.

De controlecommissie bestaande uit de heer Douwe Dijkman en mevrouw Alie Kooistra-Bosgra hebben de financiën over 2015 doorgenomen en akkoord bevonden. Douwe wordt bedankt voor zijn inzet voor de afgelopen twee jaar. Zijn plek wordt ingenomen door mevrouw Afke Vrieswijk-de Jong. De penningmeester heeft het Financieel Jaarverslag van 2015 met de aanwezige leden doorgenomen en eventuele vragen beantwoordt.

De volgende voorstellen zijn door de leden aangenomen:

 • Het verhogen van de ledenkorting voor het jaar 2016 op €950,- per sterfgeval.
 • Het verhogen van de contributie voor het jaar 2016 op €21,50 per persoon per jaar vanaf de 18 jarige leeftijd.

De heren Gabe Faber en Harm Kamstra verlaten het bestuur van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd. De beide heren worden in het zonnetje gezet door de voorzitter en krijgen (naast de bloemen en presentjes) als dank een applaus van de aanwezige leden (33 in totaal). De vrijgekomen plekken in het bestuur worden ingenomen door mevrouw Pietsje Brander-Vellema en de heer Jelmer van der Hoop.

Na het officiële gedeelte van de vergadering is er ook dit jaar weer ruimte ingelast voor een tweetal gastsprekers waarbij ook niet-leden welkom zijn. De eerste gastspreker was de heer Hans Kemperman. De heer Kemperman heeft gesproken over verschillende moderne uitvaarttechnieken zoals vriesdrogen en balseming en andere manieren om na het overlijden het menselijk lichaam te bewaren. De tweede gastspreker was de heer Hindrik Ype de Vries. Hij heeft gesproken over zijn werk als ‘De Kistemakker’. Als voorbeeld had hij één van zijn werken meegenomen.

Na elke lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen over de inhoud van de lezing. Deze werden naar tevredenheid beantwoord.

De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering en wenst een ieder wel thuis.


Algemene Ledenvergadering 2015

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op woensdag 25 maart 2015 om 19.30 uur in zalencentum “It Sintrum” te Holwerd.

Voorzitter Oepie Haitsma heet alle aanwezigen en in het bijzonder onze gastspreker van deze avond mevrouw Ytje Schreurs uit Hogebeintum van harte welkom. Er zijn in 2014 22 leden overleden. De voorzitter leest de namen voor die ons vorig jaar zijn ontvallen. Hierna volgt staande een minuut stilte om, ieder op zijn eigen wijze, de overledenen te herdenken.

De controlecommissie bestaande uit de heren Piet Miedema en Douwe Dijkman hebben de financiën doorgenomen en akkoord bevonden. Piet wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen twee jaar. Zijn plek wordt ingenomen door mevrouw Alie Kooistra-Bosgra. De penningmeester heeft het Financieel Jaarverslag van 2014 met de aanwezige leden doorgenomen en eventuele vragen beantwoordt.

De volgende voorstellen zijn door de leden aangenomen:

 • Het handhaven van de ledenkorting voor het jaar 2015 op €900,- per sterfgeval.
 • Het handhaven van de contributie voor het jaar 2015 op €20,50 per persoon per jaar vanaf de 18 jarige leeftijd.

Na 5 jaar zitting te hebben genomen in het bestuur van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd gaat mevrouw W. Boonstra-Boonstra het bestuur verlaten. Haar plek wordt ingenomen door mevrouw N.H. Bruggeling. Mevrouw W. Boonstra-Boonstra neemt het woord om te zeggen dat ze een fijne tijd heeft gehad met een fijne ploeg mensen. Ze krijgt uit handen van de voorzitter een bloemetje en een tegoedbon voor een etentje bij Land en Zeezicht en een dankwoord voor haar inzet van de afgelopen jaren.

Na het officiële gedeelte van de vergadering is er ook dit jaar weer ruimte ingelast voor een gastspreker waarbij ook niet-leden welkom zijn. Dit jaar zou onze gastspreker mevrouw Pauline Wouters zijn. Echter door ziekte moest ze verstek laten gaan. In haar plaats is mevrouw Ytsje Schreurs bereidt gevonden een lezing te houden over Palliatieve Thuiszorg. Zij is coördinator van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg in de regio Noordoost-Friesland.

Na haar lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen over de inhoud van de lezing. Deze werden naar tevredenheid beantwoord.

Voor meer informatie over Palliatieve Thuiszorg in de regio Noordoost-Friesland verwijzen we u graag naar de pagina “Links”. Hier staat een link naar Palliatieve Thuiszorg – VPTZ Noordoost-Friesland.

De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering en wenst een ieder wel thuis.


Algemene Ledenvergadering 2014

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 25 maart 2014 om 19.30 uur in de MFA te Holwerd. Hiermee hadden we de primeur in de MFA.

Voorzitter Oepie Haitsma heet alle aanwezigen en in het bijzonder onze gastspreker van deze avond Jan Willem Uringa van harte welkom. Er zijn in 2013 22 leden overleden. De voorzitter leest de namen voor die ons vorig jaar zijn ontvallen. Hierna volgt staande een minuut stilte om, ieder op zijn eigen wijze, de overledenen te herdenken.

Wij zijn trots als bestuur van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd te vermelden dat sinds de herfst van vorig jaar de nieuwe aula in het Zorgcentrum is geopend en door onze leden kan worden gebruikt.

De controlecommissie bestaande uit Johannes Woudsma en Piet Miedema hebben de financiën doorgenomen en akkoord bevonden. Johannes wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen twee jaar. Zijn plek wordt ingenomen door Douwe Dijkman. Piet en Douwe zullen in 2014 de financiën van de vereniging onder de loep nemen. Tenslotte heeft de interim-penningmeester Siem Vellinga het Financieel Jaarverslag van 2013 met de aanwezigen doorgenomen en eventuele vragen beantwoordt. De aanwezige leden uiten hun blijk van vertrouwen door luid te applaudisseren voor het werk wat Siem Vellinga al die jaren voor de vereniging heeft gedaan. Hij wordt door de voorzitter ook nog eens extra bedankt.

De volgende voorstellen zijn door de leden aangenomen:

 • Het handhaven van de ledenkorting voor het jaar 2014 op €900,- per sterfgeval.
 • Het handhaven van de contributie voor het jaar 2014 op €20,50 per persoon per jaar vanaf de 18 jarige leeftijd.

Na 5 jaar zitting te hebben genomen in het bestuur van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd gaat de heer J. Stielstra het bestuur verlaten. Zijn plek wordt ingenomen door de heer J.W. Vellema. De heer J. Stielstra neemt het woord en vertelt dat hij een fijne tijd binnen het bestuur heeft gehad. Het cadeau wat meestal wordt gegeven als dank, ziet hij liever verzilverd en dat dit dan naar een door hem uitgekozen goed doel gaat; Clowns for Care. Wel ontvangt Jan uiteraard een bloemetje en wordt hij hartelijk bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. In deze vergadering is niet genoemd dat voorzitter Oepie Haitsma voor een tweede termijn van 5 jaar in het bestuur van de Laatste Eer blijft.

Na het officiële gedeelte van de vergadering (die overigens alleen toegankelijk is voor leden) is er ook dit jaar weer ruimte ingelast voor een gastspreker (aanvangstijd ongeveer 20.30) waarbij ook niet-leden welkom zijn: Echter vol is vol!). Dit jaar is onze gastspreker Jan Willem Uringa. Jan Willem is 32 jaar en hoofd geestelijke verzorging in het MCL te Leeuwarden.

Samenvatting lezing Jan Willem Uringa

Jan Willem Uringa

Voor hij begint met zijn daadwerkelijke lezing, noemt hij dat hij onder de indruk is van het noemen van de namen aan het begin van de vergadering. Daarmee maakt deze begrafenis vereniging echt haar naam waar. Laatste Eer. Dit is wat ze, in hun vak, een ‘dragende handeling’ noemen. Je staat nog een keer stil bij het verdriet. Het mag er zijn. Vaak wordt van mensen, die een dierbare hebben verloren, verwacht dat ze na drie of vier maand het leven wel weer oppakken. Maar degene die vanavond de naam van hun geliefde hebben gehoord weten dat de pijn, het gat, het gemis, nooit over gaan. Het overvalt je op onverwachte momenten weer. Het blijft. En als anderen het dan ook zien, en het mag er zijn: zoals hier vanavond de namen klonken, dan is de pijn even getild. Even gedeeld.

Na zijn studie theologie wilde hij geen dominee worden……. Hij werd geestelijk verzorger en dit doet hij samen met 4 collega’s in het MCL Ze werken niet alleen met patienten, maar ook met diens naasten, én ook met medewerkers. De laatste categorie kunnen ze helpen om steeds beter ondersteuning te bieden. Daarnaast ondersteunen de geestelijke verzorgers ook de medewerkers, want ook zij kunnen in hun leven een crisis meemaken, en dan moet je er toch staan, naast zo’n bed.

Dat het soms heel dichtbij je eigen komt heeft Jan Willem aan den lijve ondervonden; “Ik werd eens gebeld, en toen bleek het te gaan om een meisje van vier, dit toen mijn eigen dochter vier was. Het kleine kind was verdronken. Men was nog aan het reanimeren. Ik voelde toen aan alles in mij dat ik dit niet zelf moest gaan doen. Ik heb toen een collega gevraagd. Hetzelfde toen mijn vrouw hoogzwanger was, en ik gebeld werd voor een vrouw die net bevallen was, maar bij wie de placenta niet los liet. Zij bloedde dood. Een vader achterlatend met een pasgeboren kind. Ik heb die begeleiding niet gedaan. Het zou geen goede zorg geweest zijn als ik het wel had gedaan. Gelukkig heb ik vijf collega’s.”

In de meeste ziekenhuizen in Nederland is er geen opvang voor de familie en andere betrokkenen. Alle aandacht gaat uit naar de patiënt. Artsen en verpleegkundigen hollen en draven, maar er is geen oog voor degene die de patiënt liefhad. Af en toe komt een verpleegkundige even ondersteunen. Het bezoek aan het ziekenhuis wordt op deze manier vaak een nachtmerrie. Als de kritieke situatie de verkeerde kant op gaat en de patiënt overlijdt, is het zelfs zo dat de naasten zelf meer risico lopen om een trauma op te lopen en het rouwverwerkingsproces duurt veel langer.

In het MCL wordt standaard de geestelijke verzorging gebeld. Zij heeft een 24u bereikbaarheidsdienst en vangt de naasten op. Ongevraagd is zij er. Om de opvang te doen. Om koffie te halen. Het toilet aan te wijzen. Op het oog hele elementaire ondersteuning. Maar familie is vaak letterlijk de weg kwijt. Een ander belangrijk doel is om de familie zoveel mogelijk bij de patient te laten. Ook als deze gereanimeerd wordt. Dit lijkt misschien verschrikkelijk, dat je moet zien hoe je geliefde gereanimeerd wordt, lijnen worden ingebracht, spuitjes worden gezet. De hele hectiek. Maar het heeft een nadrukkelijk doel.

Wetenschappelijk onderzoek in Engeland en Amerika, waar dit al langer de praktijk is, wijst uit dat wanneer naasten aanwezig mogen zijn bij het reanimeren etc., dat dit beter is voor de rouwverwerking en zelfs trauma’s tegen gaat. Mits, en daar is een nadrukkelijke mits, mits zij goed worden ondersteund en heldere uitleg krijgen over wat er waarom gebeurd. Dat is de taak van de geestelijke verzorger. Keer op keer leggen ze uit wat er gebeurd.

De begeleiding van de naasten door de geestelijk verzorger kan wel uren duren. In die uren bouw je soms een hele bijzondere band op met de mensen die zo in spanning zitten. En soms loopt het ‘goed’ af. Dan neem je dankbaar afscheid. Soms loopt het niet goed af. En gek genoeg: ook dan neem je vaak heel dankbaar afscheid van elkaar. Heel anders, dan wanneer er geen goede opvang was geweest.

Vaak blijft de geestelijk verzorger nog even ondersteunen bij het eerste afscheid nemen. Aanmoedigen om nog een kus, een knuffel te geven. Het begeleiden en ondersteunen daarin. En ook, omdat er meteen zoveel vragen boven komen, legt de geestelijk verzorger de situatie uit, zodat de vragen even tot rust komen. Even bevestigen dat het morgen uitzoeken van de verzekering en begrafenisvereniging nog vroeg genoeg is. Heel soms, als de familie het vraagt, zal de geestelijk verzorger de uitvaart leiden.

Na Jan Willem zijn lezing, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze werden naar tevredenheid beantwoord.


Algemene Ledenvergadering 2013

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 26 maart 2013 om 19.30 uur in Zalencentrum ’t Sintrum’ te Holwerd.

De agenda stond weer bol van onderwerpen die aan de leden worden voorgelegd. Ieder lid (vanaf 18 jaar) heeft een uitnodiging en een ledenkaart ontvangen en heeft op de agenda kunnen lezen dat er een wijziging binnen het bestuur gaat plaatsvinden. Na jaren zitting te hebben genomen in het bestuur van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd gaat Jan Idsardi dit bestuur verlaten. Gerrit Bilker is gevraagd het penningmeesterschap op zich te nemen en heeft hier positief op gereageerd. Mits er geen tegenkandidaten worden aangeleverd, zal hij ons team van bestuursleden versterken.

Na het officiële gedeelte van de vergadering (die overigens alleen toegankelijk is voor leden) is er ook dit jaar weer ruimte ingelast voor een gastspreker (aanvangstijd ongeveer 20.30) waarbij ook niet-leden welkom zijn: Echter vol is vol!). Dit jaar komt notaris Tom Brouns vertellen over de praktische problemen en oplossingen die kunnen optreden na overlijden i.v.m. de afwikkeling van een erfenis. Verder vertelt hij over de sinds 1 januari 2013 gewijzigde bijdrageplicht m.b.t. AWBZ-zorg en de WMO. Een ander actueel onderwerp: Moeten we nog wel erfbelasting betalen of hoeft dat niet meer? Er is gelegenheid vragen te stellen en/of zaken c.q. voorbeelden voor te dragen.


Algemene Ledenvergadering 2012

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op woensdag 21 maart 2012 om 19.30 uur in het Amelander Veerhuis te Holwerd.

Met 40 aanwezigen was de jaarvergadering wederom goed bezocht waar wij als bestuur zeer content mee zijn. Tussen het officiële gedeelte van de vergadering en onze gastspreker hebben we afscheid genomen van onze drager de heer Hein Boonstra. Hein heeft zich jarenlang ingezet als drager voor onze Uitvaartvereniging. Wij als Bestuur van de Uitvaartvereniging zijn Hein zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Na het officiële gedeelte van de vergadering heeft gastspreker Jan Deelstra uit Franeker gesproken over zijn beroep als humanistisch spreker bij uitvaarten.

Samenvatting lezing Jan Deelstra

Jan Deelstra

Jan Deelstra werkt sinds 1993 als humanistisch spreker bij uitvaarten. Op deze vergadering heeft Jan uitgelegd wat een humanistische uitvaart voor hem betekent, namelijk nabestaanden in de gelegenheid stellen om waardig afscheid te nemen en de overledene een waardig afscheid te geven. Het is een afscheid, waarin het mens zijn centraal staat.

Wilt u meer weten over onze gastspreker en zijn ervaringen als humanistisch spreker bij uitvaarten, klik dan hier.


Algemene Ledenvergadering 2011

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 22 maart 2011 om 19.30 uur in het Amelander Veerhuis te Holwerd. De jaarvergadering was met 45 aanwezigen weer goed bezocht waar wij als bestuur zeer content mee zijn. Tussen het officiële gedeelte van de vergadering en onze gastspreker hebben we afscheid genomen van onze drager de heer Klaas Herder (zie laatste foto van de ALV2011). Klaas heeft zich jarenlang met veel betrokkenheid ingezet als drager voor onze Uitvaartvereniging. Wij als Bestuur van de Uitvaartvereniging zijn Klaas zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. Na het officiële gedeelte van de vergadering heeft gastspreker Leo Feijen, bekend van het tv-programma “Kruispunt” gesproken over “Het sterven van ouders” en “Leven zonder je kind”.

Samenvatting lezing Leo Fijen

Leo Fijen

In zijn lezing praatte hij openhartig over zijn eigen ervaringen. Fijen gaf aan dat je de tijd moet nemen als je de dood van een dierbare aan ziet komen. “Dit geeft verzoening met de dood”. “Schrijf je ervaringen op als je er middenin zit, herinneringen vervagen snel”. Volgens Fijen rust er nog een taboe op het onderwerp. “Vier van de vijf mensen hebben de dood niet besproken met hun eigen partner”. Fijen benadrukte het belang om het heft in eigen hand te nemen en de dood bespreekbaar te maken. “Het is voor de nabestaanden fijn om te weten wat de wensen van de overledene waren”. Na zijn lezing signeerde Fijen boeken die door hem zijn geschreven.

Klik hier voor een interview met Leo Fijen in “De Kist”.