Algemene Ledenvergadering


Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging

“De Laatste Eer” Holwerd

gehouden op 23 maart 2022

in het MFA te Holwerd.

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. In zijn openingswoord vertelt hij dat de laatste ledenvergadering geweest is op 27 maart 2019 in ’t Sintrum. In verband met de coronamaatregelen heeft er twee jaar lang geen vergadering plaatsgevonden. Dit is voor een ieder een moeilijke tijd geweest. Ook voor het personeel en de bodes van De Laatste Eer is het moeilijke tijd geweest. Gastspreker W.E., uitvaartbegeleider, zal later op de avond vertellen over zijn ervaringen in de coronatijd.

 1. Gedenken van hen die ons in de jaren 2019 en 2020 zijn ontvallen.

De voorzitter noemt de namen van de leden die ons in 2019 en 2020 zijn ontvallen. Hierna nemen we een minuut stilte in acht. De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
 • De secretaresse is tijdelijk in verband met privéomstandigheden afwezig en wordt vervangen door C.Z.
 • Uitvaartbegeleider W.E. krijgt versterking. Zijn moeder K.E. trekt zich wat terug. W.E. zal samen met zijn partner J.K. verder gaan onder de naam Elzinga Uitvaart. J.K. is sinds 2015 ook werkzaam in de uitvaart in de regio Zwaagwesteinde/Twijzel.
 • Er zijn geen ingekomen stukken
 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen

 1. Notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2019

Omdat de vergadering al zo lang geleden is worden de notulen deze keer niet voorgelezen. De voorzitter haalt even een paar punten naar voren.

Er waren op 27 maart 2019 31 personen aanwezig bij de vergadering.

De heer Van Middelkoop was aanwezig als gastspreker over het thema natuur begraven.

Er is een nieuwe luidspreker aangeschaft en er zijn aluminium platen aangeschaft.

 

 1. Jaaroverzicht 2019, 2020, 2021

In deze jaren heeft er niet veel plaatsgevonden. Er zijn wel vergaderingen geweest waarin onder andere de volgende onderwerpen werden besproken.

 • Behoud aula, website, vermogensbeheer, mutaties ledenbestand, financieel overzicht, situatie kerkhof, aantal begrafenissen en de evaluatieformulieren worden doorgenomen. Deze evaluatieformulieren zijn altijd positief. W. Elzinga krijgt deze ook van het bestuur.

 

7.Financieel verslag over de jaren 2019, 2020, 2021

De penningmeester deelt aan een ieder een financieel overzicht uit en geeft bij alle posten een korte en duidelijke toelichting.

 

Door het hoge aantal uitvaarten was het resultaat in 2021 dus lager, maar nog steeds positief.

In 2021 is een deel van het saldo van de bedrijfsspaarrekening overgeboekt naar de Rekening-Courant rekeningen. Dit in verband met de rentekosten welke anders in rekening zouden worden gebracht.

De beleggingsportefeuille is flink gegroeid, maar is wel voor € 75.000,00 op de balans blijven staan, terwijl de werkelijke waarde een stuk hoger is.

De penningmeester stelt voor om deze balanspost nu met € 15.000,00 te verhogen naar € 90.000,00 en de actuariële voorziening te verhogen met € 15.000,00. Hij vraagt of de vergadering hiermee in kan stemmen. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd.

 Verslag van de controlecommissie en benoemen nieuwe commissielid.

J.I. en A. H hebben de financiën bekeken. A.H voert het woord namens de controlecommissie. De boekhouding zag er keurig uit. Duidelijk en overzichtelijk. Geen op- of aanmerkingen. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.

Beide heren worden bedankt. A. H blijft nog een jaar in de commissie. De heer P. V stelt zich beschikbaar voor de controlecommissie..

 

 1. Gedenken van hen die ons in 2021 zijn ontvallen

De voorzitter noemt de namen van de leden die ons in 2021 zijn ontvallen. Hierna nemen we een minuut stilte in acht. De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst.

 

 1. Het bestuur stelt voor de ledenkorting van € 1000,00 voor het jaar 2022 niet te verhogen.

De vergadering is hiermee akkoord.

 1. Het bestuur stelt voor de contributie met € 1,00 te verhogen naar € 23,50.

De vergadering is hiermee akkoord.

 1. Mededelingen van uit overleg bestuur en personeel.

In 2019 is het laatste uitje geweest naar de bowling. Er vindt jaarlijks een vergadering plaats. Er is inmiddels een whatsapp groep opgericht en dit werkt goed. Hierin kunnen de dragers hun beschikbaarheid aangeven. Inmiddels wordt er gekeken naar wat nieuwe accessoires in de kleding van de dragers. Hier is men nog mee bezig.

Er kunnen echter nog wel een of twee dragers bij.

Voorts wordt er gezocht naar een penningmeester.

 Mededelingen over de begraafplaats bij de Hervormde kerk.

Er zijn geen mededelingen binnengekomen.

 1. Watse Elzinga vertelt over uitvaart in Coronatijd.

Watse vertelt over hoe hij als uitvaartverzorger de coronatijd heeft beleefd en waar hij tegen aan liep. Hij sluit af met een prachtig gedicht.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting