Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de internetsite www.dleh.nl en op alle andere internetsites van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd. Door toegang te zoeken tot deze internetsite verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze gebruiksvoorwaarden. Mocht u niet akkoord gaan dan dient u af te zien van het gebruik van deze internetsite. Wij vertrouwen op uw aandachtig doorlezen van deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze internetsite

De informatie op deze internetsite is bedoeld ter algemene informatie. Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd betracht de nodige zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze informatie. De Uitvaartverening “De Laatste Eer” Holwerd staat er niet voor in dat de informatie altijd juist, volledig en actueel is. Gebruik van de aangeboden informatie is voor eigen rekening en risico. Op deze internetsite wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar andere internetsites en zich daarop bevindende informatie van derden. Dergelijke informatie is door Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Uitvaartverening “De Laatste Eer” Holwerd aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitvaartvereniging “De Laatse Eer” Holwerd, haar bestuurders en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade (met inbegrip, doch niet uitsluitend, van winstderving, indirecte schade en gevolgschade), voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze internetsite. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, schade veroorzaakt door virussen en dergelijke waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet en/of beschadigd. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is niet van toepassing indien opzet of grove schuld van Uitvaartvereniging “De Laatse Eer” Holwerd de oorzaak van eventuele schade is.

Intellectueel eigendom

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd, althans de rechthebbende, beschikt over de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs- en merkrechten) met betrekking tot de op deze internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd. De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan externe partijen.

privacy_regelement_uitvaartverenigingen_2018.pdf

Diversen

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.